15 മത്സ്യ തൊഴിലാളികളെ വ്യോമ സേന കടലില്‍ നിന്നും രക്ഷപെടുത്തി

15 മത്സ്യ തൊഴിലാളികളെ വ്യോമ സേന കടലില്‍ നിന്നും രക്ഷപെടുത്തി

Dec. 7, 2017, 12:01 p.m.