മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി അറബി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു

മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി അറബി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു

Jan. 12, 2018, 11:16 a.m.