സെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം1 അൺബോക്സിംഗ്

സെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം1 അൺബോക്സിംഗ്

June 7, 2018, 8:38 p.m.

മിഡ് റേഞ്ചിൽ ഉപയോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു ഫോൺ അതാണ് സെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം1,ഈ ഫോണിന്റെ അൺബോക്സിംഗും, പ്രത്യേകതകളും ദ ഗഡ്ജറ്റിൽ