കലാഭവൻ മ‌ണിയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം തത്ക്കാലം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സി ബി ഐ

കലാഭവൻ മ‌ണിയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം തത്ക്കാലം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സി ബി ഐ

March 20, 2017, 10:27 p.m.