ന്യൂന മര്‍ദ്ദത്തിന് തീവ്രത കൂടി, കേരളത്തില്‍ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

ന്യൂന മര്‍ദ്ദത്തിന് തീവ്രത കൂടി, കേരളത്തില്‍ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

March 13, 2018, 9:16 p.m.

ന്യൂന മര്‍ദ്ദത്തിന് ത്രീവത്ര കൂടി, കേരളത്തില്‍ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത