ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള 5 വധശിക്ഷ രീതികള്‍

ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള 5 വധശിക്ഷ രീതികള്‍

Jan. 11, 2018, 3:50 p.m.