പിണറായി വിജയനെ ഉത്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് ആനയിച്ച റോബോട്ടിനെ കാണാം

പിണറായി വിജയനെ ഉത്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് ആനയിച്ച റോബോട്ടിനെ കാണാം

Sept. 13, 2017, 10:51 a.m.