തോമസ് ചാണ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രി ജി.സുധാകരന്‍റെ മറുപടി

തോമസ് ചാണ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രി ജി.സുധാകരന്‍റെ മറുപടി

Nov. 14, 2017, 1:40 p.m.