മന്ത്രിമാർ അതേ സ്വാമിക്ക് മുന്നിലെത്തി.

മന്ത്രിമാർ അതേ സ്വാമിക്ക് മുന്നിലെത്തി.

June 17, 2017, 10:29 a.m.