അല്ലെങ്കിലും രണ്ട് കിട്ടേണ്ടവര്‍ തന്നെയാണ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ !

അല്ലെങ്കിലും രണ്ട് കിട്ടേണ്ടവര്‍ തന്നെയാണ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ !

Aug. 4, 2017, 3:51 p.m.