സര്‍ക്കാറിന് ആശ്വാസം. സ്വാശ്രയ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന്‍ ഹൈക്കോടതി

സര്‍ക്കാറിന് ആശ്വാസം. സ്വാശ്രയ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന്‍ ഹൈക്കോടതി

July 17, 2017, 4:32 p.m.