സ്വവർ​ഗരതി ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ലാതാക്കുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

സ്വവർ​ഗരതി ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ലാതാക്കുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

July 11, 2018, 2:34 p.m.

സ്വവർ​ഗരതി ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ലാതാക്കുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി