ഭരിക്കുന്നത് തങ്ങളാണെന്ന ഭീഷണിയോടെ ഗണേഷ് കുമാര്‍ യുവാവിനെ മര്‍ദ്ദിച്ചെന്ന് പരാതി

ഭരിക്കുന്നത് തങ്ങളാണെന്ന ഭീഷണിയോടെ ഗണേഷ് കുമാര്‍ യുവാവിനെ മര്‍ദ്ദിച്ചെന്ന് പരാതി

June 13, 2018, 4:31 p.m.