കൊച്ചി മെട്രോ ഉത്ഘാടനം വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

കൊച്ചി മെട്രോ ഉത്ഘാടനം വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

May 19, 2017, 9:35 p.m.