അഞ്ചുപേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സ്‌ഫോടനം നടന്ന കൊച്ചി കപ്പല്‍ശാലയില്‍ സംഭവിച്ചതെന്ത്?

അഞ്ചുപേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സ്‌ഫോടനം നടന്ന കൊച്ചി കപ്പല്‍ശാലയില്‍ സംഭവിച്ചതെന്ത്?

Feb. 13, 2018, 3:14 p.m.