പരിസ്ഥിതി ദുര്‍ബല പ്രദേശത്ത്‌ ക്വാറി അനുമതി നല്‍കിയതിനെതിരെ നാട്ടുകാര്‍

പരിസ്ഥിതി ദുര്‍ബല പ്രദേശത്ത്‌ ക്വാറി അനുമതി നല്‍കിയതിനെതിരെ നാട്ടുകാര്‍

Sept. 13, 2017, 3:32 p.m.