ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് എടുക്കാന്‍ പ്രത്യേക ക്യാമ്പുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് എടുക്കാന്‍ പ്രത്യേക ക്യാമ്പുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം

Oct. 12, 2017, 12:03 p.m.