സ്വാശ്രയ മാനേജ്‌മെന്റ് അസോ. ഓഫീസ് കെ.എസ്.യു പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അടിച്ചു തകര്‍ത്തു

സ്വാശ്രയ മാനേജ്‌മെന്റ് അസോ. ഓഫീസ് കെ.എസ്.യു പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അടിച്ചു തകര്‍ത്തു

Jan. 11, 2017, 3:22 p.m.