ശ്രീജിത്തിനെ മര്‍ദ്ദിച്ചത് സിവില്‍ വേഷത്തിലെത്തിയ പോലീസുകാര്‍, റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്

ശ്രീജിത്തിനെ മര്‍ദ്ദിച്ചത് സിവില്‍ വേഷത്തിലെത്തിയ പോലീസുകാര്‍, റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്

April 16, 2018, 5:56 p.m.