നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹിച്ച ഒരു 'നോട്ട്' പറയുന്ന കഥ

നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹിച്ച ഒരു 'നോട്ട്' പറയുന്ന കഥ

Jan. 9, 2018, 5:36 p.m.