പ്രതിമയ്ക്ക് കോടികൾ, കർഷകർക്കോ?

പ്രതിമയ്ക്ക് കോടികൾ, കർഷകർക്കോ?

March 12, 2018, 7:12 p.m.

പ്രതിമകയ്ക്ക് കോടികൾ, കർഷകർക്കോ?