ഗൗരി ലങ്കേഷ് വധത്തില്‍ ഹിന്ദു ജന ജാഗരണ്‍ സമിതി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

ഗൗരി ലങ്കേഷ് വധത്തില്‍ ഹിന്ദു ജന ജാഗരണ്‍ സമിതി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

June 12, 2018, 7:21 p.m.