വൺപ്ലസ് 6 അൺബോക്സിംഗ്

വൺപ്ലസ് 6 അൺബോക്സിംഗ്

June 24, 2018, 4:57 p.m.

പുറത്തിറങ്ങി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മില്ല്യൺ യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ വൺപ്ലസ് 6ന്റെ അൺബോക്സിംഗും റിവ്യൂവും കാണാം ദ ഗഡ്ജറ്റ്സിൽ