രോഗിയായ അമ്മയെയും സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയെയും താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു

രോഗിയായ അമ്മയെയും സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയെയും താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു

March 20, 2017, 10:06 p.m.