അലൂമിനിയം ഫോയിലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് കാണുക

അലൂമിനിയം ഫോയിലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് കാണുക

May 19, 2017, 8:45 p.m.

പേപ്പറിന് പകരം ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന അലൂമിനിയം ഫോയിലിൽ ഭക്ഷണം പൊതിയുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മാരക രോ​ഗങ്ങളാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക.