ടോയ്‍ലറ്റുകള്‍ പൂട്ടിയിട്ടും സ്ത്രീകള്‍ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ പകര്‍ത്തിയും പുതുവൈപ്പില്‍ പൊലീസ് അതിക്രമം

ടോയ്‍ലറ്റുകള്‍ പൂട്ടിയിട്ടും സ്ത്രീകള്‍ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ പകര്‍ത്തിയും പുതുവൈപ്പില്‍ പൊലീസ് അതിക്രമം

June 19, 2017, 10:29 a.m.

ടോയ്‍ലറ്റുകള്‍ പൂട്ടിയിട്ടു. തുണികള്‍കൊണ്ട് മറച്ച് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിനിടെ പുരുഷ പൊലീസുകാര്‍ തുണി പിടിച്ചുമാറ്റി വീഡിയോയില്‍ പകര്‍ത്തി... സമരക്കാര്‍ പറയുന്നത് കേള്‍ക്കുക...