മോഹൻലാൽ ഭീമൻ,മറ്റ് താരങ്ങൾ ആരൊക്കെ

മോഹൻലാൽ ഭീമൻ,മറ്റ് താരങ്ങൾ ആരൊക്കെ

April 19, 2017, 11:25 p.m.


രണ്ടാമൂഴം വരുന്നു,മോഹൻലാൽ ഭീമനാകും,മറ്റുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെ,സിനിമ എന്ന് റിലീസാകും,സംവിധായകൻ വി.എ.ശ്രീകുമാർ മേനോൻ