റെയില്‍വെ പാലങ്ങളും അപകടാവസ്ഥയില്‍ പലതും പഴക്കം ചെന്നവ | Roving Reporter

റെയില്‍വെ പാലങ്ങളും അപകടാവസ്ഥയില്‍ പലതും പഴക്കം ചെന്നവ | Roving Reporter

Jan. 11, 2017, 2:37 p.m.


റെയില്‍വെ പാലങ്ങളും അപകടാവസ്ഥയില്‍ പലതും പഴക്കം ചെന്നവ . നടന്നത് താല്‍ക്കാലിക അറ്റകുറ്റപണികള്‍ മാത്രം