ഇന്ധന വില വർദ്ധന, ദുരിതം വാഹനമുള്ളവർക്ക് മാത്രമോ? | സത്യം പറഞ്ഞാല്‍

ഇന്ധന വില വർദ്ധന, ദുരിതം വാഹനമുള്ളവർക്ക് മാത്രമോ? | സത്യം പറഞ്ഞാല്‍

Sept. 20, 2017, 6:32 p.m.