10000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങുവാന്‍ കഴിയുന്ന 6 കിടിലന്‍ ഫോണുകള്‍ I Fone4 The Gadgets

10000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങുവാന്‍ കഴിയുന്ന 6 കിടിലന്‍ ഫോണുകള്‍ I Fone4 The Gadgets

May 9, 2018, 4:29 p.m.

നിങ്ങളുടെ സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ ബഡ്ജറ്റ് 10000ത്തില്‍ താഴെയാണോ, ആ തുകയ്ക്ക് വാങ്ങാവുന്ന കിടിലന്‍ 6 ഫോണുകള്‍, പ്രത്യേയകതയും വിലയും അടക്കം എല്ലാം അറിയാം