ട്രംപും കിം ജോങ്ങ്  ഉന്നും കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തിയ സാന്റോസ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മരണ ദ്വീപെന്നാണ് കാരണം ഇതാണ്

ട്രംപും കിം ജോങ്ങ്  ഉന്നും കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തിയ സാന്റോസ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മരണ ദ്വീപെന്നാണ് കാരണം ഇതാണ്

June 13, 2018, 5:17 p.m.