ഇശാന്തിന്റെ പ്രതികാരം!

ഇശാന്തിന്റെ പ്രതികാരം!

March 20, 2017, 5:55 p.m.

ചൂടായ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം റെൻഷായുടെ വിക്കറ്റെടുത്ത്,ഇശാന്ത് ശർമ്മയുടെ പ്രതികാരം