പുതിയ സംഘടനകൊണ്ട് എന്തുനേട്ടം?

പുതിയ സംഘടനകൊണ്ട് എന്തുനേട്ടം?

May 19, 2017, 12:55 p.m.


സത്യത്തിൽ ഈ സിനിമയിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കായി ഒരു സംഘടനയുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? വീഡിയോ കാണാം.