ഗര്‍ഭിണികള്‍ ഈ ആഹാരങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കു

ഗർഭ കാലത്ത് ചില ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. ഗർഭിണികൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആഹാരങ്ങൾ ഇവയാണ്.