ഗർഭത്തിന്റെ ആദ്യമാസങ്ങളിൽ ഇവ കഴിക്കാം

ഗർഭകാലത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിൽ തീർച്ചയായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടവ ഇവയാണ്.