ഗര്‍ഭത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍

പ്രസവമടുക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ എങ്ങനെ മറി കടക്കാം ?