കുഞ്ഞിന് സ്ഥിരമായി ഡയപ്പര്‍ ധരിപ്പിച്ചാല്‍ സംഭവിക്കുന്നത്

എല്ലാ ദിവസവും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡയപ്പര്‍ ധരിപ്പിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമല്ല.എന്തൊക്കെയാണ് സ്ഥിരമായ ഡയപ്പര്‍ ഉപയോഗം മൂലം കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങള്‍ ?