സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് ; ഭരണഘടനയിലെ ഏത് ലേഖനത്തിലാണ് സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം മൗലികാവകാശമായി കണക്കാക്കുന്നത് ?

First Published Jan 8, 2021, 12:59 PM IST

ന്ത്യന്‍ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പദവിയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയാണ് സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ. ഇന്ത്യന്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ് (ഐഎഎസ്), ഇന്ത്യന്‍ പൊലീസ് സര്‍വ്വീസ് (ഐപിഎസ്), ഇന്ത്യന്‍ ഫോറിന്‍ സര്‍വ്വീസ് (ഐഎഫ്എസ്) എന്നീ ഗ്ലാമര്‍ പദവികള്‍ മുതല്‍ നിരവധി വകുപ്പുകളിലെ ക്ലാസ് വണ്‍ ഉദ്യോഗങ്ങളിലേക്കും ചില ഗ്രൂപ്പ് ബി തസ്തികകളിലേക്കുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പും സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളിലൊന്നാണ് സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ. പരീക്ഷയ്ക്കിറങ്ങും മുമ്പ് നിരന്തരമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓണ്‍ലൈനും അമൃത ഐഎഎസ് അക്കാദമിയും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ മാതൃകയാണിത്. സിവില്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ മാത്രമല്ല, കേരള സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയെന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് സര്‍വ്വീസ് (KAS) തുടങ്ങിയ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പഠനത്തിനും ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതെ, ചെറിയ ചില കാല്‍വെപ്പുകള്‍ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകാം. വരൂ, നമ്മുക്കൊന്നിച്ച് മുന്നേറാം.

<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:&quot;Carlito&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><strong>Correct Answer: A</strong><br />
<br />
The elections to Rajya Sabha is conducted through Open ballot.</span></span></p>

Correct Answer: A

The elections to Rajya Sabha is conducted through Open ballot.

<p style="margin-top:1px"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Correct Answer: B</span></span></strong><br />
&nbsp;</p>

<p style="margin-top:1px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Cabinet committee is set up by Prime Minister. Though they are not mentioned in the constitution, they are set up under Rules of Business. Recently Prime Minister set up 2 new cabinet committees’ namely, Cabinet Committee on Investment and Cabinet Committee on Employment and Skill Development.</span></span></p>

Correct Answer: B
 

Cabinet committee is set up by Prime Minister. Though they are not mentioned in the constitution, they are set up under Rules of Business. Recently Prime Minister set up 2 new cabinet committees’ namely, Cabinet Committee on Investment and Cabinet Committee on Employment and Skill Development.

<p style="margin-top:1px"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Correct Answer: A</span></span></strong></p>

<p style="margin-top:1px"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:37.2pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">In Puttaswamy case 2017, supreme court validated that right to privacy is fundamental right under article 21 right to life and liberty.</span></span></span></p>

<p style="margin-top:1px"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:37.2pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Also, recently in Faheema Shirin Vs state of Kerala, high court held that right to access to internet is also fundamental right under Article 21.</span></span></span></p>

Correct Answer: A

In Puttaswamy case 2017, supreme court validated that right to privacy is fundamental right under article 21 right to life and liberty.

Also, recently in Faheema Shirin Vs state of Kerala, high court held that right to access to internet is also fundamental right under Article 21.

<p style="margin-top:1px"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Correct Answer: B</span></span></strong><br />
&nbsp;</p>

<p style="margin-top:1px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">ED is a law enforcement and economic intelligence agency responsible for enforcing economic laws and fighting economic crime in India. It was formed with the purpose of handling Exchange Control Law violations under the Foreign Exchange Regulation Act, 1947.</span></span></p>

<p style="margin-top:1px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">It is responsible for Investigating violations under Foreign Exchange Management Act (FEMA) laws, Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) and cases of fugitive/s from India under the Fugitive Economic Offenders Act, 2018.</span></span></p>

<p style="margin-top:1px; margin-left:48px">&nbsp;</p>

Correct Answer: B
 

ED is a law enforcement and economic intelligence agency responsible for enforcing economic laws and fighting economic crime in India. It was formed with the purpose of handling Exchange Control Law violations under the Foreign Exchange Regulation Act, 1947.

It is responsible for Investigating violations under Foreign Exchange Management Act (FEMA) laws, Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) and cases of fugitive/s from India under the Fugitive Economic Offenders Act, 2018.

 

<p style="margin-top:1px"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Correct Answer: D</span></span></strong></p>

<p style="margin-top:1px"><br />
<span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">MPC has been instituted by the Central Government of India under Section 45ZB of the RBI Act 1934. Monetary policy committee have six members. Of the six members, the government will nominate three. No government official will be nominated to the MPC.</span></span></p>

<p style="margin-top:1px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">The other three members would be from the RBI with the governor being the ex-officio chairperson. Deputy Governor of RBI in charge of the monetary policy will be a member, as also an executive director of the central bank.</span></span></p>

<p style="margin-top:1px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">MPC decides different policy rates including MSF, Repo Rate, Reverse Repo Rate, and Liquidity Adjustment Facility.</span></span></p>

Correct Answer: D


MPC has been instituted by the Central Government of India under Section 45ZB of the RBI Act 1934. Monetary policy committee have six members. Of the six members, the government will nominate three. No government official will be nominated to the MPC.

The other three members would be from the RBI with the governor being the ex-officio chairperson. Deputy Governor of RBI in charge of the monetary policy will be a member, as also an executive director of the central bank.

MPC decides different policy rates including MSF, Repo Rate, Reverse Repo Rate, and Liquidity Adjustment Facility.

<p style="margin-top:1px"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:18.0pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Correct Answer: B</span></span></span></strong></p>

<p style="margin-top:1px"><br />
<span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:18.0pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">MSP is decided by cabinet committee on economic affairs headed by prime minister based on recommendation of CACP. Recently MSP of kharif crops was raised for 2020-21 crop year in line with the principle of fixing MSPs at a level which is at 1.5 times the cost of production that was announced in 2018-19.</span></span></span></p>

Correct Answer: B


MSP is decided by cabinet committee on economic affairs headed by prime minister based on recommendation of CACP. Recently MSP of kharif crops was raised for 2020-21 crop year in line with the principle of fixing MSPs at a level which is at 1.5 times the cost of production that was announced in 2018-19.

<p style="margin-top:1px"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Correct Answer: C</span></span></strong></p>

<p style="margin-top:1px"><br />
<span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">TRIPS agreement was signed under provision of WTO.WTO is not a UN agency but it is apex body managing international trade. It has appellate tribunal for resolving international trade disputes.It is the successor of GATT agreement in 1995. Its decisions are binding on parties.</span></span></p>

Correct Answer: C


TRIPS agreement was signed under provision of WTO.WTO is not a UN agency but it is apex body managing international trade. It has appellate tribunal for resolving international trade disputes.It is the successor of GATT agreement in 1995. Its decisions are binding on parties.

<p style="margin-top:1px"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Correct Answer: D</span></span></strong></p>

<p style="margin-top:1px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />
SpaceX launched star link project by placing satellite constellation in Lower Earth Orbit (up to 2000 KM) aimed at providing low-cost and reliable space-based internet services to the world.</span></span></p>

Correct Answer: D

               
SpaceX launched star link project by placing satellite constellation in Lower Earth Orbit (up to 2000 KM) aimed at providing low-cost and reliable space-based internet services to the world.

<p style="margin-top:1px; margin-left:48px"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:37.2pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Correct Answer: A</span></span></span></strong></p>

Correct Answer: A

<p style="margin-top:1px; margin-left:24px; text-indent:-18.05pt"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Correct Answer: C</span></span></strong></p>

<p style="margin-top:1px; margin-left:24px; text-indent:-18.05pt">&nbsp;</p>

<p style="margin-top:1px; margin-left:24px; text-indent:-18.05pt"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Typhoon – China</span></span></p>

<p style="margin-top:1px; margin-left:24px; text-indent:-18.05pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:37.2pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Willy willies – Australia</span></span></span></p>

<p style="margin-top:1px; margin-left:24px; text-indent:-18.05pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:37.2pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Hurricane - USA</span></span></span></p>

<p style="margin-top:1px; margin-left:24px; text-indent:-18.05pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:37.2pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Cyclone – India</span></span></span></p>

<p style="margin-top:1px; margin-left:24px; text-indent:-18.05pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:37.2pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Tornado - USA</span></span></span></p>

Correct Answer: C

 

Typhoon – China

Willy willies – Australia

Hurricane - USA

Cyclone – India

Tornado - USA

<p style="margin-top:1px"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Correct Answer: A</span></span></strong></p>

<p style="margin-top:1px"><br />
<span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">SVAMITVA (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) scheme is a collaborative effort of the Ministry of Panchayati Raj, State Panchayati Raj Departments, State Revenue Departments and Survey of India.</span></span></p>

<p style="margin-top:1px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">It is a scheme for mapping the land parcels in rural inhabited areas using drone technology and Continuously Operating Reference Station (CORS) in phased manner.</span></span></p>

Correct Answer: A


SVAMITVA (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) scheme is a collaborative effort of the Ministry of Panchayati Raj, State Panchayati Raj Departments, State Revenue Departments and Survey of India.

It is a scheme for mapping the land parcels in rural inhabited areas using drone technology and Continuously Operating Reference Station (CORS) in phased manner.

<p style="margin-top:1px"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Correct Answer: C</span></span></strong></p>

<p><br />
<span style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:&quot;Carlito&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Nomadic Elephant is defence exercise between India and Magnolia.</span></span></p>

<p><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Bangladesh - Ex SAMPRITI</span></p>

<p style="margin-top:1px"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Nepal - Ex SURYA KIRAN</span></p>

<p style="margin-top:1px"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Myanmar - Ex IMBEX</span></p>

Correct Answer: C


Nomadic Elephant is defence exercise between India and Magnolia.

Bangladesh - Ex SAMPRITI

Nepal - Ex SURYA KIRAN

Myanmar - Ex IMBEX

<p style="margin-top:1px"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Correct Answer: A</span></span></strong></p>

<p style="margin-top:1px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Central Ground Water Authority is the national apex agency entrusted with the responsibilities of providing scientific inputs for management, exploration, monitoring, assessment, augmentation and regulation of ground water resources of the country.</span></span></p>

<p style="margin-top:1px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">CGWA is constituted under the Environmental (Protection) Act, 1986.</span></span></p>

Correct Answer: A

               
Central Ground Water Authority is the national apex agency entrusted with the responsibilities of providing scientific inputs for management, exploration, monitoring, assessment, augmentation and regulation of ground water resources of the country.

CGWA is constituted under the Environmental (Protection) Act, 1986.

<p style="margin-top:1px"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Correct Answer: B</span></span></strong></p>

<p style="margin-top:1px"><br />
<span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Gandhi withdrew non-cooperation movement in light of Chauri Chaura incident where Gandhiji felt that the movement was turning violent and satyagrahis needed proper training before they were ready for a mass struggle. While Nehru and other leaders were unhappy with the decision.</span></span></p>

Correct Answer: B


Gandhi withdrew non-cooperation movement in light of Chauri Chaura incident where Gandhiji felt that the movement was turning violent and satyagrahis needed proper training before they were ready for a mass struggle. While Nehru and other leaders were unhappy with the decision.

<p style="margin-top:1px"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Correct Answer: C</span></span></strong></p>

<p style="margin-top:1px"><br />
<span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Lord Rippon introduced Ilbert bill , giving equal powers to Indian judges where they can prosecute British officials.</span></span></p>

Correct Answer: C


Lord Rippon introduced Ilbert bill , giving equal powers to Indian judges where they can prosecute British officials.

<p style="margin-top:1px"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Correct Answer: B</span></span></strong></p>

<p style="margin-top:1px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />
In the wake of COVID-19 crisis, government has issued guidelines on digital education for students and tutors for academic classes. The guidelines have been prepared by the National Council of Educational Research and Training (NCERT).</span></span></p>

Correct Answer: B

               
In the wake of COVID-19 crisis, government has issued guidelines on digital education for students and tutors for academic classes. The guidelines have been prepared by the National Council of Educational Research and Training (NCERT).

<p style="margin-top:1px"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Correct Answer: B</span></span></strong></p>

<p style="margin-top:1px"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:37.2pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></p>

<p style="margin-top:1px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Polavaram project is a multi<b>-</b>purpose irrigation project across river Godavari in Andhra Pradesh. It is recognised as national projectand the dam across the Godavari River is under construction located in West Godavari District and East Godavari District in Andhra Pradesh state and its reservoir spreads in parts of Chhattisgarh and Orissa States also.</span></span></span></p>

Correct Answer: B

                

Polavaram project is a multi-purpose irrigation project across river Godavari in Andhra Pradesh. It is recognised as national projectand the dam across the Godavari River is under construction located in West Godavari District and East Godavari District in Andhra Pradesh state and its reservoir spreads in parts of Chhattisgarh and Orissa States also.

<p style="margin-top:1px; margin-left:24px; text-indent:-18.05pt"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif">Correct Answer: B</span></span></strong></p>

<p style="margin-top:1px; margin-left:24px; text-indent:-18.05pt"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Carlito,sans-serif"><o:wrapblock> </o:wrapblock></span></span></p>

<p>Beirut is the capital of Lebanon. Recently half of the city was destroyed in an explosion of Ammonium nitrate stored in a warehouse.</p>

Correct Answer: B

Beirut is the capital of Lebanon. Recently half of the city was destroyed in an explosion of Ammonium nitrate stored in a warehouse.