സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ ; ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ച കര്‍ണ്ണാടക രീതി എന്താണ് ?

First Published 18, Nov 2020, 7:29 PM

ന്ത്യന്‍ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പദവിയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയാണ് സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ. ഇന്ത്യന്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ് (ഐഎഎസ്), ഇന്ത്യന്‍ പൊലീസ് സര്‍വ്വീസ് (ഐപിഎസ്), ഇന്ത്യന്‍ ഫോറിന്‍ സര്‍വ്വീസ് (ഐഎഫ്എസ്) എന്നീ ഗ്ലാമര്‍ പദവികള്‍ മുതല്‍ നിരവധി വകുപ്പുകളിലേ ക്ലാസ് വണ്‍ ഉദ്യോഗങ്ങളിലേക്കും ചില ഗ്രൂപ്പ് ബി തസ്തികകളിലേക്കുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പും സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളിലൊന്നാണ് സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ. പരീക്ഷയ്ക്കിറങ്ങും മുമ്പ് നിരന്തരമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ്. ഫോര്‍ച്ച്യൂണ്‍ അക്കാദമിയും ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓണ്‍ലൈനും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യാവലിയാണിത്. സിവില്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ മാത്രമല്ല, കേരള സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയെന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് സര്‍വ്വീസ് (KAS) പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പഠനത്തിനും ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതെ, ചെറിയ ചില കാല്‍വെപ്പുകള്‍ വിലയ മുന്നേറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകാം. വരൂ, നമ്മുക്കൊന്നിച്ച് മുന്നേറാം.

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (c)</strong></span></p>

<p><br />
<strong>Statements 1 and 3 are CORRECT:</strong> The Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III is a launch vehicle developed by the Indian Space Research Organization (ISRO). GSLV Mk III will be India’s most powerful launch vehicle yet built. It will enable ISRO to launch communication spacecraft to geostationary orbits of 36000 km.</p>

<p><br />
<strong>Statement 2 is INCORRECT:</strong> It can loft satellites weighing 4 tonnes to space, double the weight the current GSLV Mk II can lift. Due to the absence of a powerful launcher, ISRO currently launches satellites above two-tone, on European rockets, for a big fee</p>

<p style="margin-top:13px; text-indent:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>

Answer: (c)


Statements 1 and 3 are CORRECT: The Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III is a launch vehicle developed by the Indian Space Research Organization (ISRO). GSLV Mk III will be India’s most powerful launch vehicle yet built. It will enable ISRO to launch communication spacecraft to geostationary orbits of 36000 km.


Statement 2 is INCORRECT: It can loft satellites weighing 4 tonnes to space, double the weight the current GSLV Mk II can lift. Due to the absence of a powerful launcher, ISRO currently launches satellites above two-tone, on European rockets, for a big fee

 

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (d)</strong></span></p>

<p><br />
<strong>All the statements are CORRECT: </strong>Mycorrhizal associations play vital role in plant nutrition. They greatly increase the efficiency of nutrient and water uptake; enhance resistance to pathogens, and buffer plant species against several environmental stresses and drought resistance. Mycorrhizal also improve plant growth and survival in soils contaminated by heavy metals.</p>

Answer: (d)


All the statements are CORRECT: Mycorrhizal associations play vital role in plant nutrition. They greatly increase the efficiency of nutrient and water uptake; enhance resistance to pathogens, and buffer plant species against several environmental stresses and drought resistance. Mycorrhizal also improve plant growth and survival in soils contaminated by heavy metals.

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (b)</strong></span></p>

<p><br />
<strong>Option 1 is CORRECT:</strong> Quit India movement’s initial phase started as an urban revolt marked by strikes boycotts and picketing.<br />
<strong>Option 2 is INCORRECT: </strong>Anti-chowkidara campaign is associated with the Civil Disobedience Movement.<br />
<strong>Option 3 is CORRECT:</strong> The third phase was characterised by terrorist activities, which primarily involved sabotaging of war efforts by dislocating communication systems and propaganda activities by using various means, including a clandestine radio station run by hitherto unknown Usha Mehta from "some- where in India". Not only the educated youth participated in such activities, but also bands of ordinary peasants organised such subversive actions by night, which came to be known as the "Karnataka method".<br />
<strong>Option 4 is CORRECT:</strong> Formation of parallel governments is isolated pockets was an important phase of the movement.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Source:</strong> From Plassey to Partition</p>

Answer: (b)


Option 1 is CORRECT: Quit India movement’s initial phase started as an urban revolt marked by strikes boycotts and picketing.
Option 2 is INCORRECT: Anti-chowkidara campaign is associated with the Civil Disobedience Movement.
Option 3 is CORRECT: The third phase was characterised by terrorist activities, which primarily involved sabotaging of war efforts by dislocating communication systems and propaganda activities by using various means, including a clandestine radio station run by hitherto unknown Usha Mehta from "some- where in India". Not only the educated youth participated in such activities, but also bands of ordinary peasants organised such subversive actions by night, which came to be known as the "Karnataka method".
Option 4 is CORRECT: Formation of parallel governments is isolated pockets was an important phase of the movement.

 

Source: From Plassey to Partition

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (d)</strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Statement 1 is CORRECT.</strong> Janani Suraksha Yojana (JSY) is a safe motherhood intervention under the National Health Mission (NHM) being implemented with the objective of reducing maternal and neo-natal mortality by promoting institutional delivery among the poor pregnant women.<br />
<strong>Statement 2 is CORRECT.</strong>JSY is a 100 % centrally sponsored scheme and it integrates cash assistance with delivery and post-delivery care.<br />
<strong>Statement 3 is CORRECT.</strong> Exclusion criteria of age of mother as 19 years or above and up to two children only for home and institutional deliveries under the JSY have been removed and eligible mothers are entitled to JSY benefit regardless of any age and any number of children.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Source:</strong> https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1575157</p>

Answer: (d)

 

Statement 1 is CORRECT. Janani Suraksha Yojana (JSY) is a safe motherhood intervention under the National Health Mission (NHM) being implemented with the objective of reducing maternal and neo-natal mortality by promoting institutional delivery among the poor pregnant women.
Statement 2 is CORRECT.JSY is a 100 % centrally sponsored scheme and it integrates cash assistance with delivery and post-delivery care.
Statement 3 is CORRECT. Exclusion criteria of age of mother as 19 years or above and up to two children only for home and institutional deliveries under the JSY have been removed and eligible mothers are entitled to JSY benefit regardless of any age and any number of children.

 

Source: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1575157

<p><strong>Answer: (b)</strong></p>

<p><br />
Under the Lead bank Scheme, the service area approach was introduced in 1989 for planned and orderly development of rural and semi-urban areas. Each bank branch in rural and semi-urban areas was designated to serve an area if 15 to 25 villages and the branch was responsible for meeting the needs of bank credit of its service area.</p>

<p><br />
<strong>Source</strong>: RBI Website https://rbi.org.in/scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9853</p>

Answer: (b)


Under the Lead bank Scheme, the service area approach was introduced in 1989 for planned and orderly development of rural and semi-urban areas. Each bank branch in rural and semi-urban areas was designated to serve an area if 15 to 25 villages and the branch was responsible for meeting the needs of bank credit of its service area.


Source: RBI Website https://rbi.org.in/scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9853

<p style="margin-top:13px; text-indent:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (d)</strong></span></p>

<p><br />
P-Notes or Participatory Notes are Overseas Derivative Instruments that have Indian stocks as their underlying assets. They allow foreign investors to buy stocks listed on Indian exchanges without being registered.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Source:</strong> https://www.investopedia.com/terms/p/participatorynotes.asp</p>

 

Answer: (d)


P-Notes or Participatory Notes are Overseas Derivative Instruments that have Indian stocks as their underlying assets. They allow foreign investors to buy stocks listed on Indian exchanges without being registered.

 

Source: https://www.investopedia.com/terms/p/participatorynotes.asp

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (a)</strong></span></p>

<p><br />
In India, there are 24 Department Related Standing Committees that comprise members from both Houses of Parliament. These committees are ministry specific, and may review the working of regulators within their respective departments. For example, in August 2012, the Standing Committee on Energy presented a report on the functioning of the Central Electricity Regulatory Commission’. In 2011, the Standing Committee on Information Technology had listed the functioning of TRAI for examination. Parliament may also establish ad-hoc committees which may examine the working of regulators. For instance, the terms of reference of the Joint Parliamentary Committee (JPC) on the allocation of 2G spectrum include the review of the policy on spectrum pricing and grant of telecom licenses. Another example of parliamentary oversight through ad-hoc committees is the scrutiny of the working of SEBI and RBI by the JPC on the stock market scam. Hence, option A is correct.</p>

<p><br />
<strong>Source:&nbsp;&nbsp;</strong>https://www.prsindia.org/sites/default/files/parliament_or_policy_pdfs/1370586800_ Parliamentary%20Oversight%20of%20Regulators.pdf<br />
&nbsp;</p>

Answer: (a)


In India, there are 24 Department Related Standing Committees that comprise members from both Houses of Parliament. These committees are ministry specific, and may review the working of regulators within their respective departments. For example, in August 2012, the Standing Committee on Energy presented a report on the functioning of the Central Electricity Regulatory Commission’. In 2011, the Standing Committee on Information Technology had listed the functioning of TRAI for examination. Parliament may also establish ad-hoc committees which may examine the working of regulators. For instance, the terms of reference of the Joint Parliamentary Committee (JPC) on the allocation of 2G spectrum include the review of the policy on spectrum pricing and grant of telecom licenses. Another example of parliamentary oversight through ad-hoc committees is the scrutiny of the working of SEBI and RBI by the JPC on the stock market scam. Hence, option A is correct.


Source:  https://www.prsindia.org/sites/default/files/parliament_or_policy_pdfs/1370586800_ Parliamentary%20Oversight%20of%20Regulators.pdf
 

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (a)</strong></span></p>

<p><br />
<strong>T</strong>he stated objective of the Second five year plan was rapid industrialization with particular emphasis on the development of basic and heavy industries - aimed at establishing the Socialistic Pattern of Society.<br />
<strong>F</strong>ourth five year plan emphasized on reduction of concentration of incomes, wealth and economic power to achieve social equality and justice.<br />
<strong>F</strong>ifth five year plan aims at removal of poverty and achievement of self-reliance. The Eighth Plan focused on Financial sector reforms.</p>

<p><br />
<strong>Source:</strong> http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/4th/4ppre.html</p>

Answer: (a)


The stated objective of the Second five year plan was rapid industrialization with particular emphasis on the development of basic and heavy industries - aimed at establishing the Socialistic Pattern of Society.
Fourth five year plan emphasized on reduction of concentration of incomes, wealth and economic power to achieve social equality and justice.
Fifth five year plan aims at removal of poverty and achievement of self-reliance. The Eighth Plan focused on Financial sector reforms.


Source: http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/4th/4ppre.html

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (b)</strong></span></p>

<p><br />
<strong>A </strong>currency crisis is brought on by a decline in the value of a country's currency. This decline in value negatively affects an economy by creating instabilities in exchange rates, meaning that one unit of a certain currency no longer buys as much as it used to in another currency.<br />
<strong>F</strong>oreign currency earnings and Remittances contribute to the strengthening of the rupee. Hence statement 1 and 3 is correct.<br />
<strong>I</strong>ncreasing government Expenditure will have no effect on the value of currency. Hence statement 2 is not correct.</p>

<p><br />
<strong>Source</strong>: https://www.thehindu.com/business/Economy/rbi-move-on-remittance- to-help- strengthen-rupee/article3528924.ece#!</p>

Answer: (b)


A currency crisis is brought on by a decline in the value of a country's currency. This decline in value negatively affects an economy by creating instabilities in exchange rates, meaning that one unit of a certain currency no longer buys as much as it used to in another currency.
Foreign currency earnings and Remittances contribute to the strengthening of the rupee. Hence statement 1 and 3 is correct.
Increasing government Expenditure will have no effect on the value of currency. Hence statement 2 is not correct.


Source: https://www.thehindu.com/business/Economy/rbi-move-on-remittance- to-help- strengthen-rupee/article3528924.ece#!

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer (a)</strong></span></p>

<p><br />
The Pradhan Mantri Innovative Learning Programme - DHRUV has been started to identify and encourage talented children to enrich their skills and knowledge. In centres of excellence across the country, gifted children will be mentored and nurtured by renowned experts in different areas, so that they can reach their full potential.<br />
<strong>Statement 1 is CORRECT:</strong> 60 outstandingly talented students have been selected in the first batch of DHRUV programme. The students will thus both shine through their achievements and light a path for others to follow. To begin with, it will cover two areas i.e. Science and Performing Arts. There are 60 students in all, 30 from each area.The 60 students come from across the country. The students have been broadly chosen from classes 9 to 12, from all schools including government and private.<br />
<strong>Statement 2 is CORRECT: </strong>The unique initiative, DHRUV, was launched from the premises of the Indian Space Research Organisation (ISRO) Headquarters at Bengaluru.<br />
<strong>Statement 3 is INCORRECT: </strong>The Pradhan Mantri Innovative Learning Programme - DHRUV has been started by Ministry of Human Resource Development, Government of India.<br />
The programme is named after a pole star called <strong>DHRUV TARA.</strong></p>

<p><br />
<strong>Source:</strong> Economic Survey Chapter 10 Vol2 https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1587710</p>

Answer (a)


The Pradhan Mantri Innovative Learning Programme - DHRUV has been started to identify and encourage talented children to enrich their skills and knowledge. In centres of excellence across the country, gifted children will be mentored and nurtured by renowned experts in different areas, so that they can reach their full potential.
Statement 1 is CORRECT: 60 outstandingly talented students have been selected in the first batch of DHRUV programme. The students will thus both shine through their achievements and light a path for others to follow. To begin with, it will cover two areas i.e. Science and Performing Arts. There are 60 students in all, 30 from each area.The 60 students come from across the country. The students have been broadly chosen from classes 9 to 12, from all schools including government and private.
Statement 2 is CORRECT: The unique initiative, DHRUV, was launched from the premises of the Indian Space Research Organisation (ISRO) Headquarters at Bengaluru.
Statement 3 is INCORRECT: The Pradhan Mantri Innovative Learning Programme - DHRUV has been started by Ministry of Human Resource Development, Government of India.
The programme is named after a pole star called DHRUV TARA.


Source: Economic Survey Chapter 10 Vol2 https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1587710