ട്രോളോണം: മാവേലി ചരിത്രം ട്രോള്‍ വേര്‍ഷന്‍ കാണാം

First Published 12, Sep 2019, 10:56 AM

പുരാണ കഥകള്‍, പിന്നീട് ഓരോ കാലത്തും അതാത് കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന കലാരൂപങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയെഴുത്ത് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രജുലു പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്ന രാമായണത്തിനും മഹാഭാരതത്തിനും പല കാലാരൂപങ്ങളിലും നിരവധി എഴുത്തുകള്‍ സാധ്യമായത്. സംഗീതം, നോവല്‍, കഥ, കഥകളി, തോല്‍പ്പാവക്കൂത്ത് എന്നിങ്ങളെ പല കലകളിലും ഇത്തരം പുരാണകഥാംശങ്ങള്‍ നിരവധി കാണാം. ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലുള്ള ട്രോളുകളില്‍ മഹാബലിയുടെയും മാവേലിയുടെയും കഥ പറഞ്ഞാല്‍ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന അന്വേഷണത്തില്‍ നിന്നാണ് ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്കിന്‍റെ മാവേലി ചരിത്രം.. ട്രോള്‍ വേര്‍ഷന്‍ രൂപമെടുക്കുന്നത്. കാണാം  മാവേലി ചരിത്രം.. ട്രോള്‍ വേര്‍ഷന്‍. 

ട്രോളോണം കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോളോണം കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോളോണം കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോളോണം കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോളോണം കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോളോണം കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോളോണം കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോളോണം കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോളോണം കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോളോണം കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോളോണം കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോളോണം കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോളോണം കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോളോണം കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോളോണം കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോളോണം കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

loader