മാവേലി നാടുവാണിടും കാലം... ബോലോ തരാ..രാ...രാ... ; കാണാം ഓണാഘോഷ ട്രോളുകള്‍

First Published 11, Sep 2019, 10:27 AM IST

മലയാളി വീണ്ടും വസന്തകാലത്തിലേക്ക്... ഓണത്തിരക്കിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. സ്വയം പുതുക്കിയും വിമര്‍ശിച്ചും ട്രോളുകളും ഒപ്പമുണ്ട്. ചില ഓര്‍മ്മകളെയും അനുഭവങ്ങളെയും ട്രോളന്മാര്‍ തങ്ങളിലുടെ മീമുകളിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. പതിവുപോലെ ഓണം ബഹിഷ്ക്കരിക്കണമെന്ന മതാധിഷ്ഠിത ചിന്തയ്ക്കെതിരെയുള്ള ട്രോളുകള്‍ മുതല്‍ പായസക്കൊതിവരെയുള്ള വ്യക്തിഗത ട്രോളുകളും ഇവിടെ സജീവമാണ്. വാമനനെയും മഹാബലിയെയും വിമര്‍ശിക്കുന്നതോടൊപ്പം സ്വയം വിമര്‍ശനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ട്രോളുകള്‍ നേഴ്സുമാര്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവശ്യതൊഴില്‍ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളെക്കൂടി ഓണത്തിന് ഓര്‍ക്കുന്നു. കാണാം ഓണാഘോഷ ട്രോളുകള്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Aadhi Krishna , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Aadhi Krishna , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Amal Sajithan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Amal Sajithan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Anujith AG , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anujith AG , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Arun T UshaDevi, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun T UshaDevi, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pranav R , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pranav R , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Roshil Rocky, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Roshil Rocky, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sandeep Palarukil , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sandeep Palarukil , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Varkey Varghese  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Varkey Varghese , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  വിക്ടർ ആർട്സ് കൊളേജ് ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : വിക്ടർ ആർട്സ് കൊളേജ് ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Likhil troll

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Likhil troll

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Thushar Ravi , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Thushar Ravi , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Thushar Ravi , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Thushar Ravi , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vishnu VS , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu VS , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : വി സ് അജീഷ്, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : വി സ് അജീഷ്, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ashish Jose Ambat  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ashish Jose Ambat , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Hari Krish Nan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Hari Krish Nan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Midhesh Madassery ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Midhesh Madassery ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :Shijil Vj Iritty , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :Shijil Vj Iritty , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Thushar Ravi , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Thushar Ravi , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Stephan Nedumpally , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Hari Krishnan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Hari Krishnan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Vasanth Krishnan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vasanth Krishnan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Bp Jishnu Das , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Bp Jishnu Das , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shamnad Sam , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shamnad Sam , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ശ്രീ ലക്ഷ്മി , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ശ്രീ ലക്ഷ്മി , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jishnu Narayana, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jishnu Narayana, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sarath Karunalayam, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sarath Karunalayam, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Umesh Udayan Kurampala, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Umesh Udayan Kurampala, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sam Thomas , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sam Thomas , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

loader