" ഓണത്തപ്പാ കുടവയറാ... "; കാണാം ഓണാഘോഷ ട്രോളുകള്‍

First Published 10, Sep 2019, 11:01 AM IST

ഓരോ മലയാളിയ്ക്കും ഓണത്തിന്‍റെതായ സ്വകാര്യ ഓര്‍മ്മകളുണ്ടാകും. താത്വികമായും രാഷ്ട്രീയമായും എങ്ങനെ കണ്ടാലും ഓണം മലയാളിക്ക് മറ്റിവയ്ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു ആഘോഷമല്ല. ഓരോ പ്രായത്തിലും ലിംഗവ്യത്യാസത്തിനും ദേശവ്യത്യസത്തിലും ഓണത്തിന്‍റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ പലതാണ്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തവുമാണ്. ചില ഓര്‍മ്മകളെയും അനുഭവങ്ങളെയും ട്രോളന്മാര്‍ തങ്ങളിലുടെ മീമുകളിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. പതിവുപോലെ ഓണം ബഹിഷ്ക്കരിക്കണമെന്ന മതാധിഷ്ഠിത ചിന്തയ്ക്കെതിരെയുള്ള ട്രോളുകള്‍ മുതല്‍ പായസക്കൊതിവരെയുള്ള വ്യക്തിഗത ട്രോളുകളും ഇവിടെ സജീവമാണ്. കാണാം ഓണാഘോഷ ട്രോളുകള്‍.
 

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Udham Singh , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Udham Singh , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Abhijith Mohan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abhijith Mohan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akhil Dev M T , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akhil Dev M T , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Äkhil Ravi ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Äkhil Ravi ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun Babu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Dilshad Mannarmala , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Dilshad Mannarmala , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ellan Sajith Babu , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ellan Sajith Babu , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ellan Sajith Babu, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ellan Sajith Babu, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Kanish Kumar‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kanish Kumar‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Manesh KP‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Manesh KP‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  MujEeb EbZz‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : MujEeb EbZz‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Nandu Sivarajan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Nandu Sivarajan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pran Kumar Pranavam ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pran Kumar Pranavam , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rinu Vilayil , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rinu Vilayil , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Samad Kottayam , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Samad Kottayam , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sanjay Kumar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sanjay Kumar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sarath Sivadasan E S , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sarath Sivadasan E S , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Stephan Nedumpally‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Thushar Ravi  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Thushar Ravi , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Thushar Ravi ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Thushar Ravi ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Yasir , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Yasir , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ചൗക്കിദാർ തങ്കപ്പൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ചൗക്കിദാർ തങ്കപ്പൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ചൗക്കിദാർ തങ്കപ്പൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ചൗക്കിദാർ തങ്കപ്പൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  റഷീദ് പുല്ലംബി , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : റഷീദ് പുല്ലംബി , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ശ്രീ ലക്ഷ്മി , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ശ്രീ ലക്ഷ്മി , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

loader