എന്താ ദാസാ നമുക്കിത് നേരത്തേ തോന്നാത്തേ.. ? ഷെയറിട്ട് വാങ്ങിയ ലോട്ടറിക്ക് ബംമ്പര്‍ ട്രോളുകള്‍ കാണാം

First Published 20, Sep 2019, 11:12 AM

ഓണം ബമ്പറിന്‍റെ ടിക്കറ്റിന് വില അല്‍പം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവര്‍ ആറ് പേരും ചേര്‍ന്ന് ഓണം ബമ്പർ വാങ്ങിയത്. ഏന്തായാലും ഒറ്റ ടിക്കറ്റിന് അടിച്ച സമ്മാനം ഒടുവില്‍ അവര്‍ ആറ് പേരും പങ്കിട്ടെടുത്തു. എന്നാല്‍ ട്രോളന്മാരില്‍ പലരും, കടയിലേക്ക് പുതിയ തൊഴിലാളികളെ അന്വേഷിക്കുന്ന മുതലാളിയേയാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. ചിലരാകട്ടെ ഷെയറിട്ട് വാങ്ങിയത് ഇത്ര വല്ലിയ കാര്യമാണോയെന്ന് വരെ സന്ദേഹിക്കുന്നു. കാണാം ബമ്പര്‍ ട്രോളുകള്‍..
 

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun Babu‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Bijoy Varghese , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Bijoy Varghese , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Iqbal Pamburuthy , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Iqbal Pamburuthy , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Jasim Mohammed, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jasim Mohammed, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Mahin Erattupetta , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mahin Erattupetta , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manu Sachin , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manu Sachin , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Nevil Christy‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Nevil Christy‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Nived Thacholi , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Nived Thacholi , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sajeev AS , കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sajeev AS , കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sakariya Puthalath, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sakariya Puthalath, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Samshan T V , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Samshan T V , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sarandas Haridas Painookaran, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sarandas Haridas Painookaran, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Kanish Kumar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kanish Kumar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  praveen pravi , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : praveen pravi , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Manesh KP, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

loader