'വെറുതേ പത്ത് വര്‍ഷം സ്കൂളില്‍ പോയി... ആ സമയം വല്ല മാവോയും ആയാമതിയായിരുന്നു'; കാണാം ട്രോളുകള്‍

First Published 29, Jul 2019, 10:28 AM IST

സര്‍ക്കാറിന് മുന്നില്‍ ആയുധം വച്ച് കീഴടങ്ങുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും മാസം 10,000 രൂപയും എന്ന സര്‍ക്കാര്‍ വാഗ്ദാനത്തിനെ ട്രോളി, ട്രോളന്മാര്‍ രംഗത്ത്. പത്തും പതിനാറും വര്‍ഷം സ്കൂളില്‍ പഠിച്ച് ഒടുവില്‍ ബിടെക്കും പാസായി ജോലിയില്ലാതെ യുവാക്കള്‍ നടക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് സര്‍ക്കാര്‍ മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് മാസം പതിനായിരം വച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ട്രോളാതിരിക്കും. പെങ്ങളുടെ കല്ല്യാണം നടത്താനായി കാശിന് വേണ്ടി മാവോയായി പൊലീസിന് കീഴടങ്ങി. ഒടുവില്‍ സ്വന്തം കല്ല്യാണമായപ്പോള്‍ മാവോയെന്ന് പറഞ്ഞത് പെണ്ണ് കിട്ടാതായ സങ്കടം മുതല്‍ മാവോയെ തിരിച്ചറിയാത്ത മാവോയിസ്റ്റ് വരെ ട്രോളുകളില്‍ നിറയുന്നു. 
 

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Abhijith Mohan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Abhijith Mohan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Aravind Warrier, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Aravind Warrier, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Hari Indran , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Hari Indran , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Jikku R Sekhar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Jikku R Sekhar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   John KG, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: John KG, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Mohamed Anwar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Mohamed Anwar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Muhammed Anas‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Muhammed Anas‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Nandakrishnan Nandan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Nandakrishnan Nandan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Naveen Naushad, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Naveen Naushad, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Razik Ibnu Razak‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Razik Ibnu Razak‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Razik Ibnu Razak‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Razik Ibnu Razak‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Sasi Sagave , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Sasi Sagave , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Sha Bil, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Sha Bil, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Suhail Subair , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Suhail Subair , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Vipin Bhaskaran‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vipin Bhaskaran‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Vipin Bhaskaran‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vipin Bhaskaran‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   ഉറുമീസ് തമ്പാൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ഉറുമീസ് തമ്പാൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   നിഖിൽ ബി ജി , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: നിഖിൽ ബി ജി , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Noushad Poonthodan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Noushad Poonthodan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   നിഖിൽ ബി ജി , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: നിഖിൽ ബി ജി , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

loader