കരകയറാം ഒത്തൊരുമിച്ച്... കയറിവാടാ മക്കളെ...

First Published 11, Aug 2019, 11:01 AM IST

കേരളം രണ്ടാം പ്രളയത്തെ നേരിടുകയാണ്. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള അവബോധവുമായി ട്രോള്‍ ഗ്രൂപ്പുകളും രംഗത്തുണ്ട്. വ്യാജവാര്‍ത്തകള്‍ക്കെതിരെയാണ് മിക്കവാറും ട്രോളുകള്‍. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് സഹായകരമാകുന്നതും വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ട്രോളുകളും നിരവധിയാണ്. കാണാം പ്രളയ മീമുകള്‍...
 

കടപ്പാട്:  കേരളാ പൊലീസ്

കടപ്പാട്: കേരളാ പൊലീസ്

കടപ്പാട്: കേരളാ പൊലീസ്

കടപ്പാട്: കേരളാ പൊലീസ്

കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: അരുണ്‍ ഉണ്ണി

കടപ്പാട്: അരുണ്‍ ഉണ്ണി

കടപ്പാട്: Afsal Ahamed, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട്: Afsal Ahamed, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട്: Akhil Ragh‎ , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Akhil Ragh‎ , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്:  Albin CR Seven , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Albin CR Seven , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Aneesh Alw‎ , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Aneesh Alw‎ , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്:  Anirudh Unni‎Troll , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Anirudh Unni‎Troll , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Arish Aadam‎, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Arish Aadam‎, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്:  Arun Babu, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട്: Arun Babu, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട്: Arun T Usha , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട്: Arun T Usha , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട്:  Ashfak Appu Vfc , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Ashfak Appu Vfc , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Aswin V P, ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Aswin V P, ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്:  Bijas Haneefa , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Bijas Haneefa , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Dipin C A‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട്: Dipin C A‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട്:  Gouri Nath‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Gouri Nath‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Jackson Joseph James , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Jackson Joseph James , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Jackson Joseph James , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Jackson Joseph James , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Jairaj Tg‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട്: Jairaj Tg‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട്:  Joe Mathew , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Joe Mathew , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്:  കേരളാ പൊലീസ്

കടപ്പാട്: കേരളാ പൊലീസ്

കടപ്പാട്: Manesh KP, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട്: Manesh KP, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട്: Mhd Salah‎ , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Mhd Salah‎ , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്:  Nikhil P A , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Nikhil P A , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Nithya Nitz, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട്: Nithya Nitz, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട്: Nithya Nitz‎, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Nithya Nitz‎, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Niyas MK‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Niyas MK‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Njan Thomaachan , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Njan Thomaachan , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്:  Njan Thomaachan, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Njan Thomaachan, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Prajith Unnikrishnan‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Prajith Unnikrishnan‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്:  Pran Kumar Pranavam‎ , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Pran Kumar Pranavam‎ , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Pranav Chennithala‎ , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Pranav Chennithala‎ , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Prasanth Ali , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Prasanth Ali , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്:  Rachu Razz Reill , ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Rachu Razz Reill , ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Rahul Selvaraj, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Rahul Selvaraj, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്:  Robin Joseph‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Robin Joseph‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: Roshil Rocky‎ , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Roshil Rocky‎ , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Sarin Rekha Salil‎ , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Sarin Rekha Salil‎ , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Shabir Shaji‎, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Shabir Shaji‎, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്:   Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട്: Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട്:   Thomas Thomas , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Thomas Thomas , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്:   Tom Antony , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Tom Antony , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Vipin Bhaskaran , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: Vipin Bhaskaran , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്:   കാര്‍ത്തിക് ലാലേട്ടന്‍ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: കാര്‍ത്തിക് ലാലേട്ടന്‍ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്:   കാർത്തിക് ലാലേട്ടൻ , , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്: കാർത്തിക് ലാലേട്ടൻ , , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം

കടപ്പാട്:   ത്രേസ്യ മറിയം ജോസഫ്‎ , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: ത്രേസ്യ മറിയം ജോസഫ്‎ , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട്: ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട്: ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട്: ഉയ്യെന്‍റപ്പാ

കടപ്പാട്: ഉയ്യെന്‍റപ്പാ

loader