കരുതിയിരിക്കുക, ഇഴജന്തുക്കളെ...; പ്രളയ മീമുകള്‍ കാണാം

First Published 12, Aug 2019, 10:48 AM IST

മഴ പ്രവചനം ഉണ്ടെങ്കിലും തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് മഴ മാറി നില്‍ക്കുകയാണ്. വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും നിരവധി പേരാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്‍ കഴിയുന്നത്. ക്യാമ്പുകളിലേക്കാവശ്യമായ ആഹാര സാധനങ്ങള്‍, മരുന്നുകള്‍, വസ്ത്രങ്ങള്‍ അങ്ങനെ നിരവധി സാധനങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ക്യാമ്പുകളില്‍ നിന്നും ആളുകള്‍ വീടുകളിലേക്ക് മാറിത്തുടങ്ങി. വെള്ളം കയറിയിറങ്ങിയ വീടുകളില്‍ ഇഴജന്തുക്കളടക്കം വലതും കാണാം. അതിനാവശ്യമായ മുന്‍കരുതലുകള്‍ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും കൂട്ടായി ട്രോളന്മാരുമുണ്ട്. കാണാം പ്രളയമീമുകള്‍.

കടപ്പാട്: Akhil Dev M T, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Akhil Dev M T, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Amal Sajithan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Amal Sajithan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Ashiq Thottathikulam, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Ashiq Thottathikulam, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Jeril Saji , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Jeril Saji , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Mahesh Vijayan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Mahesh Vijayan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Midhun Unni, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Midhun Unni, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Pradeep Gopalakrishnan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Pradeep Gopalakrishnan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Rajesh R Indira, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Rajesh R Indira, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: SA RA TH Kaniyankunnu , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: SA RA TH Kaniyankunnu , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Samad Kottayam , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Samad Kottayam , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Sameer K Purayil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Sameer K Purayil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Sameer K Purayil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Sameer K Purayil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Sanjay Kumar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Sanjay Kumar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Shaji Kaithachalil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Shaji Kaithachalil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Shaji Kaithachalil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Shaji Kaithachalil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Shajil sulthan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Shajil sulthan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: sharath poyyaplakkal , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: sharath poyyaplakkal , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Sherin Mathew‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Sherin Mathew‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Sreegiri Namboothiri , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Sreegiri Namboothiri , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Stephan Nedumpally , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Stephan Nedumpally , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Vijeesh S , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Vijeesh S , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Vipin Balan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Vipin Balan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: ശ്യാം ചന്ദ്രൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: ശ്യാം ചന്ദ്രൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Thushar Ravi , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Thushar Ravi , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Ars Hu‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Ars Hu‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Manesh KP , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Manesh KP , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Gokul Gopan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Gokul Gopan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Renjith R, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Renjith R, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Naveen K V , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Naveen K V , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Vysakh Vijaya, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Vysakh Vijaya, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Abdul Nasser , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Abdul Nasser , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Aswathy Raukmini , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Aswathy Raukmini , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Ellan SajithBabu‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Ellan SajithBabu‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Jithu Jithin , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Jithu Jithin , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Manesh KP, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Manesh KP, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Mu NNu, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Mu NNu, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Raj Mon , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Raj Mon , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Renjith R, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Renjith R, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Soorya Dev A, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Soorya Dev A, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Stephan Nedumpally‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Stephan Nedumpally‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Sulfikar Kv‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Sulfikar Kv‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Thushar Ravi, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട്: Thushar Ravi, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

loader