ഈ വര്‍ഷത്തിലെ ആദ്യ സൂപ്പര്‍മൂണിനെ കാണാം

First Published 8, Apr 2020, 3:14 PM

പൂര്‍ണ്ണ ചന്ദ്രന്‍, ഭൂമിയിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുവരുന്ന കാലത്ത് ചന്ദ്രന്‍റെ നിറത്തില്‍ ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ ദൃശ്യമാകുന്നു. വെള്ളനിറത്തിന് പകരം അല്‍പം ചുവന്ന നിറത്തിലാകും ഈ അവസരത്തില്‍ ചന്ദ്രനെ കാണാന്‍ കഴിയുക. ഈ നിറവ്യത്യാസത്തോടെയുള്ള ചന്ദ്രനെ പിങ്ക് മൂണ്‍ അഥവാ സൂപ്പര്‍ മൂണ്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇത്തരം സൂപ്പർമൂണുകള്‍ ഏഴ് ശതമാനം വലുതും സാധാരണ പൂർണ്ണ ഉപഗ്രഹങ്ങളേക്കാൾ 15 ശതമാനം തിളക്കവുമുള്ളവയായിരിക്കും. ക്രിസ്ത്യൻ കലണ്ടറിൽ ഏപ്രില്‍ മാസത്തിലെ ആദ്യ പൂര്‍ണ്ണ ചന്ദ്രനെ ഈസ്റ്ററിനുള്ള തീയതി കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ പാസ്ചൽ മൂണ്‍ എന്നും വിളിക്കുന്നു. പാസ്ചൽ മൂണിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈസ്റ്റർ. ഈ വര്‍ഷം മൊത്തം നാല് സൂപ്പര്‍ മൂണുകളാണ് കാണാന്‍ കഴിയുക. കാണാം ചില സൂപ്പര്‍ മൂണ്‍ കാഴ്ചകള്‍. 
 

സാക്സണി, ജര്‍മ്മനി

സാക്സണി, ജര്‍മ്മനി

ഹംബര്‍ഗ്, ജര്‍മ്മനി

ഹംബര്‍ഗ്, ജര്‍മ്മനി

ബ്രാൻഡൻബർഗ്, ജര്‍മ്മനി

ബ്രാൻഡൻബർഗ്, ജര്‍മ്മനി

സാക്സണി, ജര്‍മ്മനി

സാക്സണി, ജര്‍മ്മനി

സാക്സണി, ജര്‍മ്മനി

സാക്സണി, ജര്‍മ്മനി

സാക്സണി, ജര്‍മ്മനി

സാക്സണി, ജര്‍മ്മനി

ലോവര്‍ സാക്സണി, ജര്‍മ്മനി

ലോവര്‍ സാക്സണി, ജര്‍മ്മനി

നോർത്ത് റൈൻ-വെസ്റ്റ്ഫിലിയ, ജര്‍മ്മനി

നോർത്ത് റൈൻ-വെസ്റ്റ്ഫിലിയ, ജര്‍മ്മനി

നോർത്ത് റൈൻ-വെസ്റ്റ്ഫിലിയ, ജര്‍മ്മനി

നോർത്ത് റൈൻ-വെസ്റ്റ്ഫിലിയ, ജര്‍മ്മനി

ബവരിയ, ഗാര്‍മിസ്ച്, ജര്‍മ്മനി

ബവരിയ, ഗാര്‍മിസ്ച്, ജര്‍മ്മനി

നോർത്ത് റൈൻ-വെസ്റ്റ്ഫിലിയ, ജര്‍മ്മനി

നോർത്ത് റൈൻ-വെസ്റ്റ്ഫിലിയ, ജര്‍മ്മനി

ബര്‍ലിന്‍, ജര്‍മ്മനി

ബര്‍ലിന്‍, ജര്‍മ്മനി

നോർത്ത് റൈൻ-വെസ്റ്റ്ഫിലിയ, ജര്‍മ്മനി

നോർത്ത് റൈൻ-വെസ്റ്റ്ഫിലിയ, ജര്‍മ്മനി

ബര്‍ലിന്‍, ജര്‍മ്മനി

ബര്‍ലിന്‍, ജര്‍മ്മനി

സാക്സണി, ജര്‍മ്മനി

സാക്സണി, ജര്‍മ്മനി

ബവരിയ, ഗാര്‍മിസ്ച്, ജര്‍മ്മനി

ബവരിയ, ഗാര്‍മിസ്ച്, ജര്‍മ്മനി

നോർത്ത് റൈൻ-വെസ്റ്റ്ഫിലിയ, ജര്‍മ്മനി

നോർത്ത് റൈൻ-വെസ്റ്റ്ഫിലിയ, ജര്‍മ്മനി

ക്രോസ്ബെര്‍ഗ്, യുഎസ്എ

ക്രോസ്ബെര്‍ഗ്, യുഎസ്എ

ബവരിയ, ഗാര്‍മിസ്ച്

ബവരിയ, ഗാര്‍മിസ്ച്

ഹെസ്സെന്‍, ഫ്രാങ്ക്ഫ്രൂട്ട്

ഹെസ്സെന്‍, ഫ്രാങ്ക്ഫ്രൂട്ട്

നോർത്ത് റൈൻ-വെസ്റ്റ്ഫിലിയ, ജര്‍മ്മനി

നോർത്ത് റൈൻ-വെസ്റ്റ്ഫിലിയ, ജര്‍മ്മനി

ഫ്രാന്‍ക്ഫ്രുട്ട് , ലുഫ്താന്‍സാ വിമാനത്താളവത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന്.

ഫ്രാന്‍ക്ഫ്രുട്ട് , ലുഫ്താന്‍സാ വിമാനത്താളവത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന്.

നോർത്ത് റൈൻ-വെസ്റ്റ്ഫിലിയ, ഡ്യൂസെൽഡോർഫ്,  ജര്‍മ്മനി

നോർത്ത് റൈൻ-വെസ്റ്റ്ഫിലിയ, ഡ്യൂസെൽഡോർഫ്, ജര്‍മ്മനി

സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബര്‍ട്ടി, അമേരിക്ക

സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബര്‍ട്ടി, അമേരിക്ക

loader