'ന്നാ ഇജ്ജ് ബരേല്ലേ... കാസ്രേട്ടേക്ക്... കലോത്സം കാണ്ടേമ്മക്ക് ... '; കാണാം കാസര്‍കോടന്‍ കലോത്സവ ട്രോളുകള്‍

First Published 25, Nov 2019, 9:16 AM

ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കലോത്സവം കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലാണ്. വര്‍ഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലേക്ക് സ്കൂള്‍ കലോത്സവമെത്തുന്നത്. സാധാരണഗതിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കാസര്‍കോട് ജില്ലയെ കുറിച്ച് ഓര്‍ക്കുന്നത് പണിഷ്മെന്‍റ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ കൊടുത്ത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പറഞ്ഞയക്കാന്‍ മാത്രമാണെന്ന ആരോപണം കാലങ്ങളായി കാസര്‍കോട്ടുകാര്‍ ഉന്നയിക്കുന്നു. അതിനിടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കലോത്സവം കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെത്തുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം കാസര്‍കോടിന്‍റെ ട്രോളുകളും ഇറങ്ങി. പ്രധാനമായും ഭാഷയുടെ വൈവിധ്യത്തെയാണ് ട്രോളന്മാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാണാം കാസര്‍കോടന്‍ ട്രോളുകള്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Afsal Abzi, ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Afsal Abzi, ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Afsal Abzi t , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Afsal Abzi t , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Arafath prg , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Arafath prg , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Asif Mohd , ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Asif Mohd , ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Badusha Badu, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Badusha Badu, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Cena Lavezzi , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Cena Lavezzi , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Edeyo Poi , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Edeyo Poi , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Dilshad Ahmed , ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Dilshad Ahmed , ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Jinas Abdulkhader, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Jinas Abdulkhader, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Mehmu Kasrod , ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Mehmu Kasrod , ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Quadir Abdul , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Quadir Abdul , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  sarath chandran, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: sarath chandran, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Sreerag sree, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Sreerag sree, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Vijesh R , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vijesh R , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Zubair ku, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Zubair ku, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Zubair Ku, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Zubair Ku, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  അച്ചു അടിമ്പായി , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: അച്ചു അടിമ്പായി , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  എന്റെ കാഞ്ഞങ്ങാട്, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: എന്റെ കാഞ്ഞങ്ങാട്, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  എന്റെ കാഞ്ഞങ്ങാട്, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: എന്റെ കാഞ്ഞങ്ങാട്, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  ജിഗ്‌ർ പാച്ചു , ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ജിഗ്‌ർ പാച്ചു , ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ജിഗ്‌ർ പാച്ചു, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ജിഗ്‌ർ പാച്ചു, ട്രോള്‍ കാസര്‍കോട്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  വിജയ് സേതുപതി , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: വിജയ് സേതുപതി , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Ebru Abdu Razak‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Ebru Abdu Razak‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  AaZm Naju Kaxrod, ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: AaZm Naju Kaxrod, ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Ebru Abdu Razak‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Ebru Abdu Razak‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Mohamed Arif‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Mohamed Arif‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Mohamed Arif, ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Mohamed Arif, ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Mohamed Arif‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Mohamed Arif‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Muhammed Bin Musthafa , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Muhammed Bin Musthafa , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Naaz Niyaz‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Naaz Niyaz‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Quadir Abdul‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Quadir Abdul‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Quadir Abdul‎, ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Quadir Abdul‎, ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Quadir Abdul , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Quadir Abdul , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: SAfwan Abdulla , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: SAfwan Abdulla , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Sameer Kaxrod‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Sameer Kaxrod‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Sameer Kaxrod , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Sameer Kaxrod , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Shareef Chechu‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Shareef Chechu‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vijesh Raghavan‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vijesh Raghavan‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Vijesh Raghavan, ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vijesh Raghavan, ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Farhan Khader , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Farhan Khader , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vijesh Raghavan , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vijesh Raghavan , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Afsal Abzi‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Afsal Abzi‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Asif Mohd‎, ട്രോള്‍ കെഎന്‍14,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Asif Mohd‎, ട്രോള്‍ കെഎന്‍14,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Khader Kumbla‎, ട്രോള്‍ കെഎന്‍14,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Khader Kumbla‎, ട്രോള്‍ കെഎന്‍14,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Mohamed Arif‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Mohamed Arif‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Safvan Parakkadavath, ട്രോള്‍ കെഎന്‍14,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Safvan Parakkadavath, ട്രോള്‍ കെഎന്‍14,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Shareef Chechu‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Shareef Chechu‎ , ട്രോള്‍ കെഎന്‍14,