സംവിധായകൻ ഉമേഷ് വിനായക് കുല്‍ക്കര്‍ണിയുമായുള്ള സംവാദം

First Published 11, Dec 2018, 11:59 PM IST


കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറാത്തി സംവിധായകൻ ഉമേഷ് വിനായക് കുല്‍ക്കര്‍ണിയുമായി സി എസ് വെങ്കിടേശ്വര്‍ നടത്തിയ സംവാദത്തില്‍ നിന്ന്

കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറാത്തി സംവിധായകൻ ഉമേഷ് വിനായക് കുല്‍ക്കര്‍ണിയുമായി സി എസ് വെങ്കിടേശ്വര്‍ നടത്തിയ സംവാദത്തില്‍ നിന്ന്

കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറാത്തി സംവിധായകൻ ഉമേഷ് വിനായക് കുല്‍ക്കര്‍ണിയുമായി സി എസ് വെങ്കിടേശ്വര്‍ നടത്തിയ സംവാദത്തില്‍ നിന്ന്

കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറാത്തി സംവിധായകൻ ഉമേഷ് വിനായക് കുല്‍ക്കര്‍ണിയുമായി സി എസ് വെങ്കിടേശ്വര്‍ നടത്തിയ സംവാദത്തില്‍ നിന്ന്

കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറാത്തി സംവിധായകൻ ഉമേഷ് വിനായക് കുല്‍ക്കര്‍ണിയുമായി സി എസ് വെങ്കിടേശ്വര്‍ നടത്തിയ സംവാദത്തില്‍ നിന്ന്

കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറാത്തി സംവിധായകൻ ഉമേഷ് വിനായക് കുല്‍ക്കര്‍ണിയുമായി സി എസ് വെങ്കിടേശ്വര്‍ നടത്തിയ സംവാദത്തില്‍ നിന്ന്

കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറാത്തി സംവിധായകൻ ഉമേഷ് വിനായക് കുല്‍ക്കര്‍ണിയുമായി സി എസ് വെങ്കിടേശ്വര്‍ നടത്തിയ സംവാദത്തില്‍ നിന്ന്

കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറാത്തി സംവിധായകൻ ഉമേഷ് വിനായക് കുല്‍ക്കര്‍ണിയുമായി സി എസ് വെങ്കിടേശ്വര്‍ നടത്തിയ സംവാദത്തില്‍ നിന്ന്

കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറാത്തി സംവിധായകൻ ഉമേഷ് വിനായക് കുല്‍ക്കര്‍ണിയുമായി സി എസ് വെങ്കിടേശ്വര്‍ നടത്തിയ സംവാദത്തില്‍ നിന്ന്

loader