തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ എൻ-305 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ  http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറിയുടെ വില മുപ്പത് രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ

ഒന്നാം സമ്മാനം(70 Lakhs)

PV 218704

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(Rs.8,000/-)

PN 218704,  PO 218704, PP 218704,  PR 218704, PS 218704,  PT 218704, PU 218704,  PW 218704, PX 218704,  PY 218704,  PZ 218704

രണ്ടാം സമ്മാനം(5 Lakhs)

PT 452077

മൂന്നാം സമ്മാനം[1 Lakh]

PN 240125  PO 130294  PP 715449  PR 239485  PS 769829  PT 271339  PU 257855  PV 904861  PW 897522  PX 253705  PY 937472  PZ 535346

നാലാം സമ്മാനം(Rs.5,000/-)

1766  2437  2567  2999  5153  5939  6305  6468  7451  7743  8163  8538  9563  9641

അഞ്ചാം സമ്മാനം(Rs.1,000/-)

0067  0550  1312  1950  2284  2420  2789  2802  3558  4085  4147  4280  4328  4355  4520  5446  5615  6162  6716  7189  7920  8056  8556  8927  9312

ആറാം സമ്മാനം(Rs.500/-)

0033  0442  0627  0709  1227  1361  1412  1479  1585  1600  1649  1741  1996  2065  2344  2400  2624  2989  3831  3995  4201  4407  4554  4663  4878  4896  5141  5282  5296  5564  5576  5699  6048  6077  6169  6573  7034  7072  7246  7289  7380  7474  8143  8652  9137  9181  9257  9367  9637  9776

ഏഴാം സമ്മാനം(Rs.100/-)

0015  0080  0147  0197  0222  0598  0604  0623  0727  0729  0872  1031  1128  1185  1192  1232  1442  1508  1657  1715  1754  1822  2068  2139  2339  2436  2468  2482  2542  2557  2564  2612  2737  2818  3086  3437  3473  3512  3532  3556  3604  3869  3999  4111  4196  4306  4316  4347  4361  4362  4492  4502  4599  4639  4725  4759  4860  4877  5124  5174  5317  5395  5570  5702  5810  6050  6140  6157  6164  6270  6283  6508  6571  6616  6632  6849  6865  6945  7130  7221  7271  7272  7333  7346  7462  7495  7524  7728  7820  7932  7963  8111  8130  8137  8340  8419  8523  8577  8661  8864  8967  9013  9014  9093  9254  9475  9567  9656  9701  9842  9889  9924

Read Also: അക്ഷയ എകെ-434 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം

സ്ത്രീ ശക്തി SS-198 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ

വിൻ വിൻ W-553 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ

പൗര്‍ണമി RN-431 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ

കാരുണ്യ KR-436 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി